Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

In spite of their differences, Peter and John plan to be roommates.

A.

Peter and John do not like each other.

B.

Peter and John will be different roommates.

C.

Peter and John are too different to be roommates.

D.

Peter and John intend to be roommates even though they are different.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Peter and John intend to be roommates even though they are different.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...