Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I didn’t have an umbrella with me, so I got wet.

A.

If I had had an umbrella, I wouldn’t get wet.

B.

If I had had an umbrella, I would get wet.

C.

If I had had an umbrella, I would have got wet.

D.

If I had had an umbrella, I wouldn’t have got wet.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

If I had had an umbrella, I wouldn’t have got wet.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...