Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I didn’t have an umbrella with me, so I got wet.

A.

If I had had an umbrella, I wouldn’t get wet.

B.

If I had had an umbrella, I would get wet.

C.

If I had had an umbrella, I would have got wet.

D.

If I had had an umbrella, I wouldn’t have got wet.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...