Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The moon doesn’t have the atmosphere, neither does the planet Mars.

A.

Neither the moon or the planet Mars has the atmosphere.

B.

Either the moon nor the planet Mars has the atmosphere.

C.

Neither the moon nor the planet Mars has the atmosphere.

D.

Either the moon or the planet Mars has the atmosphere.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Neither the moon nor the planet Mars has the atmosphere.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...