Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Sam emphasized the importance of being thoughtful toward one another.

A.

Sam said that people should not talk too much.

B.

Sam said that people should not be too serious.

C.

Sam said that people should consider the feelings of others.

D.

Sam said that people should discuss intellectual topics.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sam said that people should consider the feelings of others.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...