Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Were it not for the money, this job wouldn't be worthwhile.

A.

The only thing that makes this job worthwhile is the money.

B.

This job is rewarding at all.

C.

This job offers a poor salary.

D.

Although the salary is poor, the job is worthwhile.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...