Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The restaurant was often crowded, so she booked a table.

A.

She booked a table in case the restaurant was crowded.

B.

She booked a table even though the restaurant was crowded.

C.

The restaurant was crowded; however, she booked a table.

D.

The restaurant was crowded; moreover, she booked a table.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

She booked a table in case the restaurant was crowded.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...