Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The restaurant was often crowded, so she booked a table.

A.

She booked a table in case the restaurant was crowded.

B.

She booked a table even though the restaurant was crowded.

C.

The restaurant was crowded; however, she booked a table.

D.

The restaurant was crowded; moreover, she booked a table.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...