Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mr. Brown works better when he’s pressed for time.

A.

The more time Mr. Brown has, the better he works.

B.

The less time Mr. Brown has, the better he works.

C.

The more time Mr. Brown has, the worse he works.

D.

The less time Mr. Brown has, the worse he works.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The less time Mr. Brown has, the better he works.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...