Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It’s very important to keep your passport in a safe place.

A.

You really can have kept your passport in a safe place.

B.

You really must keep your passport in a safe place.

C.

You really can be keeping your passport in a safe place.

D.

 You really must have kept your passport in a safe place.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

You really must keep your passport in a safe place.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...