Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It’s very important to keep your passport in a safe place.

A.

You really can have kept your passport in a safe place.

B.

You really must keep your passport in a safe place.

C.

You really can be keeping your passport in a safe place.

D.

 You really must have kept your passport in a safe place.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...