Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The police have not investigated the theft yet.

A.

The theft was not investigated yet by the police.

B.

The theft has not been investigated yet by the police.

C.

The theft is not be investigate by the police yet.

D.

The theft had not be investigated by the police yet.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The theft has not been investigated yet by the police.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...