Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

If I spoke English better, I could work in Australia.

A.

I speak English very good to work in Australia.

B.

I don’t speak English well enough to work in Australia.

C.

I can work in Australia because I speak English very well.

D.

 I didn’t work in Australia because I couldn’t speak good English.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I don’t speak English well enough to work in Australia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...