Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It is your duty to turn off all the electric devices.

A.

You are supposed to turn off all the electric devices.

B.

You are suggested to turn off all the electric devices.

C.

 You are recommended to turn off all the electric devices.

D.

 You are enforced to turn off all the electric devices.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...