Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I’ve been here for two hours, and I’m still waiting.

A.

I’m still waiting here in two hours.

B.

I still waited here two hours ago.

C.

I was still here waiting two hours.

D.

 I’ve been waiting here for two hours.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 I’ve been waiting here for two hours.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...