Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I’ve been here for two hours, and I’m still waiting.

A.

I’m still waiting here in two hours.

B.

I still waited here two hours ago.

C.

I was still here waiting two hours.

D.

 I’ve been waiting here for two hours.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...