Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I haven’t been to Ho Chi Minh City since 2005.

A.

I was last to Ho Chi Minh City in 2005.

B.

I have last gone to Ho Chi Minh City since 2005

C.

 I was last going to Ho Chi Minh City in 2005.

D.

I last went to Ho Chi Minh city in 2005.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...