Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He tried to complete the work before the deadline in spite of his tiredness.

 

 

A.

He did not succeed in completing the work before the deadline because of his tiredness.

 

B.

Me failed to complete the work before the deadline although he was tired.

 

C.

Tired as he felt, he tried to complete the work before the deadline.

 

D.

Although he was tired but he tried to complete the work before the deadline.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tired as he felt, he tried to complete the work before the deadline.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...