Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

The sign says, “Keep off the grass.”

A.

The sign says, “Have someone cut the grass immediately.”

B.

The sign says, “Don’t walk on the grass.”

C.

The sign says, “Grass should not be grown here.”

D.

The sign says, “Water the grass, please.”

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The sign says, “Don’t walk on the grass.”

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...