Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

I did not answer the door even though I knew it was my friend.

A.

Unless I knew it was my friend, I would not answer the door.

B.

I knew it was my friend, but I did not answer the door.

C.

Only when I answered the door did I knew it was my friend.

D.

I answered the door since I knew it was my friend.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I knew it was my friend, but I did not answer the door.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...