Choose a word that has different stress pattern:

university                punctuality                   agricultural                mathematician

A.

university                

B.

punctuality                   

C.

agricultural                

D.

mathematician

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...