Choose a word that has different stress pattern:

university                punctuality                   agricultural                mathematician

A.

university                

B.

punctuality                   

C.

agricultural                

D.

mathematician

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

mathematician

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...