Choose a word that has different stress pattern:

tragedy                             effective                               history                      nursery

A.

tragedy                             

B.

effective                               

C.

history                      

D.

nursery

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...