Choose a word that has different stress pattern:

tragedy                             effective                               history                      nursery

A.

tragedy                             

B.

effective                               

C.

history                      

D.

nursery

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

effective

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...