Choose a word that has different stress pattern:

separate                  parallel                    national                     statistic

A.

separate                  

B.

parallel                    

C.

national                     

D.

statistic

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

statistic

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...