Choose a word that has different stress pattern:

secure                       family                       mischievous                      confidence

A.

secure                       

B.

family                      

C.

mischievous                      

D.

confidence

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...