Choose a word that has different stress pattern:

request                          airline                         audience                           public

A.

request                          

B.

airline                         

C.

audience                           

D.

public

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...