Choose a word that has different stress pattern:

realize                    family                    continue                       proper

A.

realize                    

B.

family                    

C.

continue                       

D.

proper

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

continue           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...