Choose a word that has different stress pattern:

realize                    family                    continue                       proper

A.

realize                    

B.

family                    

C.

continue                       

D.

proper

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...