Choose a word that has different stress pattern:

patter                  spirit                 announce             survey

A.

patter                  

B.

spirit                 

C.

announce             

D.

survey

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

announce        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...