Choose a word that has different stress pattern:

official                    customer                    procedure                    policeman

A.

official                   

B.

customer                    

C.

procedure                    

D.

policeman

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...