Choose a word that has different stress pattern:

invent                  device                     perform                     postal

A.

invent                 

B.

 device                    

C.

 perform                    

D.

 postal

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 postal

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...