Choose a word that has different stress pattern:

exciting                  participate                       essential                       preference

A.

exciting                  

B.

participate                       

C.

essential                       

D.

preference

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...