Choose a word that has different stress pattern:

equipment                  continue               badminton                promotion

A.

equipment                  

B.

continue               

C.

badminton                

D.

promotion

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...