Choose a word that has different stress pattern:

athletics          hopelessness             resident              tolerance

A.

athletics          

B.

hopelessness             

C.

resident              

D.

tolerance

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...