Choose a word that has different stress pattern:

apologise                   photography                    inhabitant                  optimistic

A.

apologise                   

B.

photography                    

C.

inhabitant                  

D.

optimistic

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

optimistic

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...