Choose a word that has different stress pattern:

adventure                  register                   equipment                    protection

A.

adventure                  

B.

register                   

C.

common                

D.

quarter

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...