Choose A, B, C or D t indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions:  

A.

A: enthusiasm

B.

B: generator

C.

C: mischievous

D.

D: reference

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Enthusiasm [in'θju:ziæzm]

Generator ['dʒenəreitə]

Mischievous ['mist∫ivəs]

Reference ['refərəns]

Đáp án B, C và D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án A rơi vào âm thứ 2 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...