Chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: glixerol, glucozơ, anilin, anbumin?

A.

Dùng dd AgNO3 trong NH3, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH.

B.

Dùng dd CuSO4, dùng dd H2SO4, dùng dd iot.

C.

Dùng Cu(OH)2, lắc và đun nhẹ, dùng nước brom.

D.

Dùng dd HNO3, dùng dd NaOH, dùng dd H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng Cu(OH)2, lắc và đun nhẹ, dùng nước brom.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...