Chọn phát biểu sai:

A.

Dung dịch (NH4)2CO3 làm quỳ tím hóa xanh.

B.

Dung dịch muối (CH3COO)2Zn có pH < 7.

C.

Dung dịch muối NaAlO2 làm quỳ tím hóa đỏ.

D.

Trộn dung dịch FeCl3 với dung dịch Na2CO3 thấy sinh ra kết tủa và sủi bọt khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch muối NaAlO2 làm quỳ tím hóa đỏ.

- Dung dịch (NH4)2CO3 bị thủy phân, do tính bazơ của  mạnh hơn tính axit của  nên môi trường có tính bazơ.

- Dung dịch (CH3COO)2Zn bị thủy phân, do tính axit của Zn2+ mạnh hơn tính bazơ của CH3COO- nên môi trường có tính axit.

  2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl (do hai muối đều bị thủy phân)

- Trong dung dịch muối NaAlO2 bị thủy phân: NaAlO2 + HOH  HAlO2 + NaOH

Phương trình ion:  + HOH  HAlO2 + OH-

 Môi trường bazơ làm quỳ tím hóa xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...