Chọn phát biểu đúng. Quang phổ vạch hấp thụ là:

A.

Quang phổ gồm các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.

B.

Quang phổ gồm những vạch màu biến đổi liên tục.

C.

Quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

D.

Quang phổ gồm những vạch tối trên nền sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...