Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chổ trống của các câu sau đây :

Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có phản ứng ..(1)…, có phản ứng …(2)… trong dung dịch axit thành …(3)….

A.

(1)tráng bạc, (2)thủy phân, (3)Glucozơ

B.

(1)thủy phân, (2)tráng bạc, (3)Fructozơ

C.

(1)khử ,(2)oxi hóa,(3) Saccarozơ

D.

(1)oxi hóa, (2)este hóa, (3)Mantozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tráng bạc ,thủy phân , Glucozơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...