Chọn đúng sản phẩm chính của phản ứng sau:

A + B

Các chất A, B là:

A.

C2H5OH, C3H7OH.

B.

C3H7OH, CH3OH.

C.

C3H7OH, HCOOH.

D.

C2H5OH, CH3COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C3H7OH, CH3OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...