Chọn đáp án sai: Quá trình truyền sóng cơ là quá trình

 

A.

Là quá trình truyền năng lượng 

B.

Quá trình lan truyền của vật chất

C.

Quá trình truyền pha dao động

D.

Quá trình lan truyền của dao động

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong quá trình truyền sóng các phần tử dao động xung quanh vị trí cân bằng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...