Chọn câu trả lời đúng. Kết quả của thí nghiệm Iâng:

A.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

B.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

C.

Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...