Chọn câu trả lời đúng. Kết quả của thí nghiệm Iâng:

A.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

B.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

C.

Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...