Chọn câu trả lời đúng Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là λ0 = 0,6 (μm).Công thoát của kim loại đó là:

A.

4,31.10−20 (J).

B.

3,31.10−19 (J).

C.

5,31.10−8 (J).

D.

3,31.10−17 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,31.10−19 (J).

Công thoát của kim loại đó là: A = = = 3,31.10−19 (J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...