Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s); e = 1,6.1016 (C). Khi chiếu sáng ánh sáng có bước sóng 0,3 (μm) lên tấm kim loại hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt hiệu thế hãm 1,4 (V). Công thoát của kim loại này là:

A.

4,385.10−20 (J).

B.

4,385.10−19 (J).

C.

4,385.10−18 (J).

D.

4,385.10−17 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,385.10−19 (J).

Ta có: .

Từ đó: A = − eUh = − 1,6.10−19.1,4 = 4,385.10−19 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...