Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức: . Với RH = 1,097.107 (m−1) = hằng số Rittberg. Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman là:

A.

1,215.10−7 (m).

B.

0,172 (μm).

C.

0,215 (μm).

D.

91,6.10−3 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,215.10−7 (m).

Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman, ứng với m = 1 và n = 2, được xác định:

= 1,215.10−7 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...