Chọn câu sai trong số các câu sau đây:

A.

Etylamin dễ tan trong nước do có liên kết hiđro như sau (Et là C2H5):

B.

Tính chất hoá học của etylamin là phản ứng tạo muối với bazơ mạnh.

C.

Etylamin tan trong nước tạo dung dịch có khả năng sinh ra kết tủa với dd FeCl3.

D.

Etylamin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn cặp electron chưa liên kết có khả năng nhận proton.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính chất hoá học của etylamin là phản ứng tạo muối với bazơ mạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...