Chọn câu đúng nhất trong các câu sau.

Tính dị hướng là một đặc trựng của tinh thể, tính chất này tồn tại ở vật rắn

A.

kết tinh.

B.

đơn tinh thể.

C.

vô định hình.

D.

đa tinh thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...