Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 (g) hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenluloxơ, điaxetat và 6,6 (g) CH3COOH. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat trong X bằng:

A.

25,95%.

B.

77,83%.

C.

66,48%.

D.

22,16%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...