Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 (g) hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenluloxơ, điaxetat và 6,6 (g) CH3COOH. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat trong X bằng:

A.

25,95%.

B.

77,83%.

C.

66,48%.

D.

22,16%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

77,83%.

3n(CH3CO)2O + [C6H7O2(OH)3]n  [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nCH3COOH

2n(CH3CO)2O + [C6H7O2(OH)3]n [C6H7O2(OOCCH3)2]n + 2nCH3COOH

Ta có:

%m = .100% = 77,83%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...