Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 gam hỗn hợp X (gồm: xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat) và 6,6 gam CH3COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là:

A.

77% và 23%.

B.

77,84% và 22,16%.

C.

76,84% và 23,16%.

D.

70% và 30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

77,84% và 22,16%.

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2  [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH

                                                                     x                        3nx        (mol)

[C6H7O2(OH)3]n + 2n(CH3CO)2)  [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n + 2nCH3COOH

                                                                      y                          2ny        (mol)

Giải hệ phương trình trên ta có: ny = 0,01 (mol).

 % xenlulozơ điaxetat = .100% = 22,16%.

% xenlulozơ triaxetat = 100 − 22,16 = 77,84%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...