Cho x và y thỏa mãn x2 + y2 = 4. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớnnhất của T = x + y là

A.

-8 và 8

B.

-2 và 2

C.

-22 và 22

D.

-2 và 2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...