Cho vào 1 ống nghiệm đựng dung dịch glixin, dung dịch NaNO2 và 2 giọt axit axetic nguyên chất. Phản ứng nào đã xảy ra trong ống nghiệm?

A.

H2N-CH2-COOH + CH3COOH CH3COONH3CH2COOH.

B.

CH3COOH + NaNO2  CH3COONa + HNO2

H2N-CH2-COOH + HNO2  O2NH3N-CH2-COOH.

C.

CH3COOH + NaNO2 CH3COONa + HNO2

H2N-CH2-COOH + HONO  HO-CH2-COOH + N2↑ + H2O.

D.

CH3COOH + 2NaNO2 + H2N-CH2-COOH  HO-CH2-COONa + N2 + H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOH + NaNO2 CH3COONa + HNO2

H2N-CH2-COOH + HONO  HO-CH2-COOH + N2↑ + H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...