**Cho tự thụ phấn F1 dị hợp 3 cặp gen, F2 xuất hiện 5445 cây cao, quả đỏ : 743 cây cao, quả vàng : 2805 cây thấp, quả đỏ : 2008 cây thấp, quả vàng.

Tính trạng kích thước cây được di truyền theo quy luật nào?

A.

Tương tác cộng gộp.

B.

Tương tác bổ trợ.

C.

Định luật phân li.

D.

Tương tác át chế.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...