Cho trật tự dãy điện hoá:

Khi cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch hỗn hợp chứa các muối AgNO3 và Cu(NO3)2 thì phản ứng oxi hoá - khử xảy ra đầu tiên sẽ là?

A.

Mg + 2Ag+  Mg+ + 2Ag.

B.

Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu.

C.

2Al + 3Cu2+ Al2+ + Cu.

D.

Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...