Cho trật tự dãy điện hoá:

Khi cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch hỗn hợp chứa các muối AgNO3 và Cu(NO3)2 thì phản ứng oxi hoá - khử xảy ra đầu tiên sẽ là?

A.

Mg + 2Ag+  Mg+ + 2Ag.

B.

Mg + Cu2+  Mg2+ + Cu.

C.

2Al + 3Cu2+ Al2+ + Cu.

D.

Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mg + 2Ag+  Mg+ + 2Ag.

Phản ứng xảy ra giữa chất khử mạnh nhất và chất oxi hóa mạnh nhất (quy tắc α).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...